nav

Strategia walki z warrozą

Z opracowania Dr hab. Pawła Chorbińskiego

Walka z Warrozą – jesień 2018 roku

Bardzo ważne informacje dla wszystkich pszczelarzy.Długa i ciepła jesień stworzyła bardzo dogodne warunki dla re-inwazji Warrozy. Pierwsze badania w terenie w zależności od lokalizacji pasiek pokazują, że re-inwazja do jednej rodziny pszczelej wynosi od kilku do kilkuset! samic Warrozy. Czekamy jeszcze na ostateczny wybijający Warrozę zabieg do momentu zmiany pogody.
Gdy loty pszczół będą sporadyczne lub ustaną z powodu niskiej temperatury, stosujemy obowiązkowo zabieg przeciwko Warrozie przy użyciu kwasu szczawiowego lub odymienia Apiwarolem. Zastosować należy wkładki samoprzylepne w części rodzin pszczelich w pasiece, wtedy każdy pszczelarz będzie mógł stwierdzić jaka była w jego pasiece re-inwazja Warrozy. Zaniechanie tego późnego zabiegu przeciwko Warrozie grozi utratą rodzin pszczelich. Proszę informować o groźnej sytuacji kolegów niezrzeszonych w okolicy waszych pasiek. W szczególnych przypadkach należy pomóc tym pszczelarzom w przeprowadzeniu zabiegu. Jak zobaczą wkładkę z osypaną Warrozą, wtedy na pewno uwierzą w celowość zabiegu.
Uwaga pszczelarze, którzy stosowali do walki z Warrozą w sezonie 2018, tylko paski Baywarol. Skuteczność Baywarolu jest bardzo niska! Zostawienie pszczół do zimowli tylko po tym jednym zabiegu grozi upadkiem całej pasieki!
UWAGA! W niektórych rodzinach (młode matki, duży pożytek pyłkowy) mimo ciasnego ułożenia gniazd i dobrego zakarmienia mogła pojawić się niewielka ilość czerwiu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że czerw ten jest mocno opanowany przez Warrozę. Można ten czerw usunąć bez żadnej szkody dla rodziny lub wykonać ostatni zabieg przeciwko Warrozie po jego wyjściu. W rodzinach, gdzie jest czerw po położeniu dłoni na górne belki ramek czy powałkę wyczujemy lekkie ciepło.

Marek Barzyk
Koordynator ds. Strategii Walki z Warrozą WZP Rzeszów 


Strategia walki z Warrozą opracowana przez Marka Barzyka prezesa Koła Pszczelarzy w Krośnie.

Strategia ta uchwałą Zarządu Koła została wprowadzona w życie jesienią 2017 roku, na terenie działalności koła pszczelarzy w Krośnie i na terenie pięciu sąsiadujących kół. 

Dwie podstawowe zasady strategii:

1.      Wszystkie pasieki w rejonie (w przyszłości w całym kraju) w okresie bezczerwiowym (faza foretyczna) zostaną poddane w jednym terminie od 23 do 26 września zabiegowi odymienia Apiwarolem. Zabieg ten musi być obowiązkowo monitorowany przez zastosowanie wkładek samoprzylepnych na dennicach uli lub w szufladkach dennic higienicznych. Monitorowanych powinno być minimum 10 procent rodzin w każdej pasiece. Konieczna jest dokładna znajomość rezultatu każdego naszego zabiegu. Zabieg ten pozwoli na zniszczenie w granicach 98 – 100 procent pasożytów Warrozy w rodzinach pszczelich.
2.      Drugi zabieg wykonujemy również w okresie bezczerwiowym w miesiącu listopadzie, w zależności od warunków pogodowych w danym roku. Najczęściej będzie to termin od 15-30 listopada. Zabieg ten przeprowadzamy przy użyciu kwasu szczawiowego, ewentualnie przez powtórne zastosowanie Apiwarolu. Zabieg ten będzie miał na celu dobicie Warrozy, która pojawiła się w rodzinach w wyniku reinwazji lub zniszczenie Warrozy w ulach, w których z przypadków losowych nie był przeprowadzony pierwszy zabieg. Monitorowanie tego zabiegu jest obowiązkowe podobnie jak przy zabiegu pierwszym. 

Zastosowanie tej strategii pozwala na wyeliminowanie z naszych pasiek od 99 do 100 procent Warrozy pod koniec każdego roku kalendarzowego. Główny ciężar walki z Warrozą przy przyjęciu tej strategii muszą wziąć na siebie pszczelarze zrzeszeni we wszystkich organizacjach pszczelarskich. Ich obowiązkiem będzie kierowanie, koordynacja i ewentualna pomoc przy zabiegach w pasiekach mniej doświadczonych pszczelarzy. Bardzo ważne jest zlokalizowanie pojedynczych uli i małych pasiek i włączenie ich właścicieli do walki z Warrozą według przyjętej strategii.

Wielu pszczelarzy stosuje w/w strategię od wielu lat, ale w mikroskali. Rozdają oni za darmo w okolicy swojej pasieki drobnym pszczelarzom Apiwarol lub w ramach pomocy sąsiedzkiej przeprowadzają w okolicznych pasiekach zabiegi przeciwko Warrozie. 

Pozostają jeszcze dwa bardzo ważne problemy, które będą zagrażać tej strategii, a powinien je rozwiązać Polski Związek Pszczelarski w Warszawie. 

1.      Obrót odkładami z Warrozą.
2.      Instytuty i placówki badawcze pracujące nad zwalczaniem Warrozy.i hodujące Warrozę na potrzeby swoich badań.

UWAGA: Na etapie początkowym wprowadzania wyżej wymienionych strategii walki z Warrozą, nie wolno rezygnować z dotychczas stosowanych zabiegów zwalczających Warrozę.
Rozwinięcie tematu strategii walki z Warrozą przedstawiam w dołączonym streszczeniu mojej prezentacji pt. „Strategia walki z Warrozą”.